Impres­sum

Shagel Butt
Loh­kamp­stra­ße 144
22523 Ham­burg

Tele­fon: 0170 — 551 69086
E‑Mail: mail@shagel-butt.de

Qua­li­fi­ka­ti­on

Zer­ti­fi­zier­ter Fit­ness­trai­ner, lizen­zier­ter Per­so­nal Trai­ner, Fit­ness Mana­ger, Ernäh­rungs­coach und Reha- und Rücken­trai­ner.

Tra­nings­an­ge­bot

Fit­ness- und Kraft­trai­ning
Aus­dau­er­trai­ning
Rücken­trai­ning
Out­door­trai­ning
sport­art­spe­zi­fi­sches Schnell­kraft­trai­ning

Spe­zi­al­ge­bie­te

Gewichts­re­duk­ti­on
Ernährungsberatung
Laufen/Walking

Web­de­sign und Fotos

Dirk Heu­rich
Sem­per­stra­ße 8
22303 Ham­burg

E‑Mail: mail@dirk-heurich.de
dirk-heurich.de